HOUSE MANAGEMENT – to zespół zarządzania nieruchomościami, który tworzą doświadczeni administratorzy oraz księgowa z licencją Ministra Finansów. Wszystkie osoby posiadają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i administrowaniu oraz obsłudze wspólnot mieszkaniowych. Jesteśmy obowiązkowi, odpowiedzialni, lubimy swoją pracę i mamy pozytywne nastawienie do potrzeb Klienta. Dla nas są tematy i sprawy do realizacji, a nie powstające problemy.

Lata praktyki pozwoliły nam wyselekcjonować z rynku partnerów świadczących usługi w zakresie stałej lub zleconej konserwacji instalacji elektrycznych, hydraulicznych, przeciwpożarowych, ślusarskich, bram garażowych, jak również w zakresie utrzymania porządku i czystości wraz z konserwacją zieleni, ochrony fizycznej i elektronicznej. Współpracujemy również z inżynierami budownictwa oraz inżynierami innych dziedzin związanych z budownictwem typu instalacyjnego, projektowego, posiadającymi wymagane uprawnienia i zezwolenia. Zadania, do których się zobowiązujemy, wykonujemy zawsze zgodnie z literą prawa oraz najwyższymi standardami właściwymi dla tej gałęzi działalności zawodowej. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Zarządcy Nieruchomości na sumę gwarancyjną 50 000 EUR.

W pracy zawodowej kładziemy szczególny nacisk na daleko idącą współpracę z przedstawicielami Wspólnot Mieszkaniowych dbając przy tym o zachowanie profesjonalizmu, godności, wzajemnego szacunku, pasji i zaangażowania.

Wybór HOUSE MANAGEMENT do zarządzania Państwa nieruchomością będzie najlepszą decyzją i trafnym wyborem.

   GDZIE DZIAŁAMY   Tu jesteśmy
   KIGN   

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami – największej ogólnopolskiej organizacji samorządu gospodarczego zrzeszającej przedsiębiorców związanych z zarządzaniem nieruchomościami, stosujemy zasady Kodeksu Etyki Zawodowej Zarządców Nieruchomości.

Logo Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami

Celem ustanowionych zasad jest zagwarantowanie ochrony i jakości usług odbiorcom usług świadczonych przez Zarządców Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz ustalenie jednolitych zasad ich świadczenia. Zarządcy Nieruchomości KIGN są zobligowani do wzajemnej współpracy oraz poszanowania dla innych grup zawodowych branży nieruchomości, celem profesjonalnego odbioru i pozytywnych relacji zarówno w środowisku branżowym, jak również u wszystkich odbiorców usług na zewnątrz. Zarządcy Nieruchomości KIGN powinni przestrzegać zatwierdzonego kodeksu etyki zawodowej, a także ogólnie przyjętych norm etycznych i moralnych, powodując tym samym stałe podnoszenie prestiżu zawodowego oraz profesjonalne podejście do wykonywanych zadań.

   OFERTA   

   DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH   
 1. 1. ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE


  Administrowanie i zarządzanie, to szereg powiązanych ze sobą zadań, które zapewniają kompleksową obsługę. Szeroki zakres kompetencji pozwala nam na podejmowanie działań, na które składają się:

  • przejęcie dokumentacji Wspólnoty od poprzedniego Zarządcy / Zarządu / innej osoby lub od Developera,
  • weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie ewidencji związanej z lokalami i ich właścicielami,
  • prowadzenie ksiąg obiektów i urządzeń, dbałość o dokonywanie obowiązkowych przeglądów okresowych,
  • coroczne opracowywanie projektu planu ekonomiczno-finansowego i planu remontów lub modernizacji,
  • nadzorowanie i egzekwowanie usług konserwacyjnych w częściach wspólnych (elektryczna, sanitarna, bramy, windy itp.) wg podpisanych umów,
  • nadzorowanie wykonywania prac, uczestnictwo w odbiorach i weryfikacja faktur za wykonane prace pod względem merytorycznym,
  • diagnozowanie przyczyn i skutków awarii powstałych w urządzeniach wchodzących w skład infrastruktury technicznej obiektu, a których usunięcie nie jest możliwe w ramach zatwierdzonego planu gospodarczego Wspólnoty,
  • selekcjonowanie wykonawców usług konserwacyjnych, modernizacyjnych,
  • zlecanie, nadzorowanie realizacji i udział w odbiorze końcowym prac naprawczych, prowadzenie negocjacji z dostawcami mediów oraz zapewnienie prawidłowości wykonywania obowiązków pozostałych firm świadczących usługi dla nieruchomości,
  • nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na osiedlu oraz pracownikami wykonującymi te zadania,
  • określanie projekcji zużycia mediów na podstawie poprzednich okresów,
  • analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych,
  • pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy podmiotami i firmami zewnętrznymi a Zarządem nieruchomości,
  • wykonywanie innych czynności z zakresu bieżącego administrowania i zarządzania zleconych przez Zarząd,
  • inne działania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości. 2. 2. OBSŁUGA KSIĘGOWA


  Księgowość prowadzona jest w znacznie szerszym zakresie, niż wymagania Ustawy o Własności Lokali, tj. w pełnej skali księgowania na kontach księgowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Oferujemy:

  • pełne księgowanie kosztów i przychodów pozwala na szczegółowe i drobiazgowe analizowanie wszelkich operacji, zdarzeń, ykonanie pełnego zestawu sprawozdań i analiz,
  • księgowość prowadzona pod nadzorem Księgowej posiadającej licencję ministra finansów z szeroką wiedzą merytoryczną i praktyczną w tym zakresie,
  • obsługa rachunku bankowego Wspólnoty, przygotowywanie płatności do podpisu / autoryzacji,
  • prowadzenie sprawozdawczości dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • przygotowywanie i przekazywanie indywidualnych rozliczeń kosztów i zaliczek na poczet zużycia mediów i utrzymania nieruchomości w okresach półrocznych lub rocznych na podstawie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej,
  • rozliczanie kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania,
  • sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji,
  • windykacja zaległych należności z tytułu zaliczek na poczet kosztów zużycia mediów i utrzymania nieruchomości,
  • przedstawianie sprawozdań Zarządowi Wspólnoty w obustronnie ustalonych terminach,
  • wydawanie zaświadczeń właścicielom lokali.

  Na odrębne życzenie klientów możemy wykonać badanie ksiąg rachunkowych i finansów, w korelacji z podejmowanymi uchwałami w latach poprzednich, które są prawną podstawą do wydatkowania środków finansowych we Wspólnotach. Całość zostanie opatrzona podsumowaniem wraz ze wskazaniem sposobu naprawy uchybień.
 3. 3. OBSŁUGA PRAWNA


  Równie ważnym elementem zarządzania nieruchomościami jest obsługa prawna, w ramach której oferujemy:

  • porady prawne związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej,
  • reprezentację Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz wszelkimi urzędami, zgodnie z nadanym upoważnieniem,
  • opracowywanie uchwał i innych aktów normatywnych Wspólnoty,
  • windykację zaległych należności z tytułu zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości,
  • projektowanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych dotyczących zarządzanych i administrowanych nieruchomości,
  • przygotowanie pozwów o nakaz zapłaty i kierowanie egzekucji do Komornika Sądowego. 4. 4. PLATFORMA FAMILOC


  Platforma FAMILOC to dostępna 24 h witryna internetowa www.familoc.pl, dzięki której właściciele mogą w każdej chwili:

  • sprawdzić swoje zobowiązania i rozrachunki ze Wspólnotą,
  • zgłosić stany liczników,
  • zgłosić pojawiające się usterki czy awarie,
  • zapoznać się z dokumentami dotyczącymi Wspólnoty,
  • wziąć udział w ankietach lub dyskusji.

  Całość chroniona jest indywidualnymi loginami i hasłami.

Logo Familoc

   DLA DEVELOPERÓW   

Proces realizacji budowy nieruchomości jest bardzo trudny i wyczerpujący, jednak po jego zakończeniu faktycznym jak i formalnym, bardzo często oddawanie budynków do użytku oraz ich dalsza eksploatacja sprawia Państwu wiele niechcianych problemów nie tylko pod względem prawnym, ale i pod względem rękojmi na wykonane prace budowlane.

W ramach współpracy proponujemy:

 • doradztwo w zakresie zawarcia odpowiednich zapisów dotyczących zarządu nieruchomością wspólną w aktach notarialnych sprzedaży lokali, bądź udziałów w nieruchomości;
 • doradztwo w zakresie ustalenia granic nieruchomości wspólnej również pod względem prawnym, sankcjonując je podjęciem odpowiedniej uchwały;
 • doradztwo w zakresie ustalenia skutecznego sposobu zarządu poszczególnymi częściami nieruchomości, typu garaże podziemne, naziemne miejsca postojowe, itp.;
 • możliwość pełnienia funkcji zarządu powierzonego zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o własności lokali;
 • rejestracja Wspólnoty Mieszkaniowej w US i GUS;
 • przygotowanie pakietu „pierwszych uchwał” wspólnotowych zawierających ustalenia, regulaminy, budżety i inne regulacje wymagane prawem;
 • pomoc przy uruchamianiu, oddawaniu i przekazywaniu poszczególnych części nieruchomości, lokali itp.;
 • pośrednictwo w kontaktach pomiędzy nowymi Właścicielami a Państwem jako Developerem w zgłaszaniu usterek i innych zdarzeń;
 • łagodzenie napięć nowych Właścicieli lokali w początkowym jak i dalszym użytkowaniu nieruchomości, które bardzo często prowadzą do rozstrzygnięć przed sądami powszechnymi;
 • wdrażanie funkcji szkoleniowych, poznawczych dla nowych Właścicieli lokali, w celu zapoznania ich z nowym otoczeniem prawnym w zakresie Wspólnot Mieszkaniowych, ich praw i obowiązków wynikających z powyższego. Czynności te najczęściej służą złagodzeniu napiętych stosunków pomiędzy Developerem a Właścicielami;
 • koordynowanie rozpoczęcia i dalszego kontynuowania obsługi nieruchomości począwszy od firm sprzątających, obsługujących teren zewnętrzny i zieleń, konserwatorów urządzeń i instalacji, ochrony obiektu itp.;
 • negocjacje, wzajemne ustalenia, doradztwo i koordynacja w usuwaniu usterek nieruchomości;
 • analiza okresów i zakresu gwarancji na poszczególne urządzenia zainstalowane przez podwykonawców Inwestora oraz egzekucja napraw w ramach zapisów udzielonych gwarancji w przypadku wystąpienia usterek lub uszkodzeń tych urządzeń;
 • realizacja wszystkich zadań zarządczych, administracyjnych, prawnych, księgowych przeznaczonych dla Wspólnot Mieszkaniowych

Podjęcie z nami współpracy, następnie ścisła współpraca w zakresie usuwania usterek budowlanych lub instalacyjnych, które pojawią się w nieruchomości, umożliwi Państwu spokojne zakończenie inwestycji i oddanie jej do użytku, a także właściwą i zrównoważoną obsługę gwarancyjną w kolejnych latach. Brak powyższego bardzo często prowadzi do niepotrzebnych napięć, sporów i konfliktów z nowymi Właścicielami lokali, czy Zarządami Wspólnot, nierzadko prowadzących strony na drogę postępowania sądowego. Wówczas z obu stron generuje to niepotrzebne emocje i zawsze angażuje duże środki finansowe, które można przecież przeznaczyć na bardziej potrzebne cele.


   DLA SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWYCH   

W celu profesjonalnego wykonywania zadań dotyczących kompleksowego administrowania i zarządzania nieruchomościami świadczymy w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowych następujące usługi:
 1. 1. ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ, na które składa się:
  • pełnienie funkcji Zarządu Spółdzielni,
  • przejęcie dokumentacji od poprzedniego Zarządu / innej osoby odpowiednio umocowanej przez organy Spółdzielni,
  • weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie ewidencji związanej z lokalami i ich właścicielami, udziałami członkowskimi,
  • prowadzenie ksiąg obiektów i urządzeń, dbałość o dokonywanie obowiązkowych przeglądów okresowych i cyklicznych,
  • coroczne opracowywanie projektu planu ekonomiczno-finansowego i planu remontów lub modernizacji,
  • nadzorowanie i egzekwowanie usług konserwacyjnych w częściach wspólnych (elektryczna, sanitarna, bramy, windy itp.) wg podpisanych umów,
  • nadzorowanie wykonywania prac, uczestnictwo w odbiorach i weryfikacja faktur za wykonane prace pod względem merytorycznym,
  • diagnozowanie przyczyn i skutków awarii powstałych w urządzeniach wchodzących w skład infrastruktury technicznej obiektu, a których usunięcie nie jest możliwe w ramach zatwierdzonego planu gospodarczego Wspólnoty,
  • zlecenie, nadzorowanie realizacji i udział w odbiorze końcowym prac naprawczych, prowadzenie negocjacji z dostawcami mediów oraz zapewnienie prawidłowości wykonywania obowiązków,
  • nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na osiedlu oraz pracownikami wykonującymi te zadania,
  • określanie projekcji zużycia mediów na podstawie poprzednich okresów,
  • analizowanie w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz realizowanie działań optymalizacyjnych,
  • pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy podmiotami i firmami zewnętrznymi a upoważnionymi organami Spółdzielni,
  • wykonywanie innych czynności z zakresu bieżącego administrowania i zarządzania zleconych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej,
  • dbanie o estetykę i stronę wizualną całej nieruchomości,
  • inne działania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości. 2. 2. OBSŁUGA KSIĘGOWA
  • rozliczanie procesów budowy środków trwałych w Spółdzielni Mieszkaniowej,
  • rozliczanie procesu przenoszenia spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność,
  • dla wszystkich podmiotów prowadzona zgodnie z wymaganiami z ustawy o rachunkowości,
  • pełne księgowanie kosztów i przychodów pozwalające na szczegółowe i drobiazgowe analizowanie wszelkich operacji, zdarzeń, wykonanie pełnego zestawu sprawozdań i analiz,
  • księgowość prowadzona pod nadzorem Księgowej posiadającej licencję ministra finansów z szeroką wiedzą merytoryczną i praktyczną w tym zakresie,
  • wystawianie faktur VAT dla posiadaczy spółdzielczych praw do lokali, właścicieli lokali, najemców i kontrahentów,
  • naliczanie i rozliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat opłat eksploatacyjnych i wymiarów czynszu,
  • imienne powiadamianie posiadaczy spółdzielczych praw do lokali , właścicieli lokali, najemców i kontrahentów o stanie ich rozrachunków,
  • przygotowywanie bankowych dokumentów przelewu zobowiązań,
  • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży w przypadku gdy spółdzielnia mieszkaniowa jest podatnikiem podatku od towarów i usług,
  • sporządzanie w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej wszystkich deklaracji podatkowych w układzie miesięcznym i rocznym,
  • sporządzanie w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej rozliczeń i deklaracji związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracowników względnie zleceniobiorców,
  • sporządzanie rocznych rozliczeń wnoszonych przez posiadaczy spółdzielczych praw do lokali, właścicieli lokali i najemców zaliczek związanych z usługami medialnymi,
  • sporządzanie miesięcznych informacji w formie sprawozdania finansowego dla potrzeb Zarządu Spółdzielni mieszkaniowej,
  • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni mieszkaniowej obejmującego:
   • sprawozdanie finansowe Spółdzielni mieszkaniowej zgodnie z art. 45, 46, 47 i 48 ustawy z dnia 29 września o rachunkowości, w formie pełnej względnie uproszczonej,
   • zestawienie obrotów i sald kont księgi rachunkowej Spółdzielni mieszkaniowej,
   • zestawienie otrzymanych faktur z podziałem na poszczególne składniki kosztowe,
   • zestawienie nadpłat i zaległości posiadaczy spółdzielczych praw do lokali, właścicieli lokali i najemców,
   • zestawienie należności i zobowiązań kontrahentów. 3. 3. OBSŁUGA PRAWNA:
  • pełnienie funkcji Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej,
  • czynności rejestracyjne Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
  • obsługa walnych zgromadzeń członków spółdzielni,
  • aktualizowanie danych w rejestrach KRS,
  • prowadzenie kartotek posiadaczy spółdzielczych praw do lokali, właścicieli lokali i najemców,
  • prowadzenie rejestru członkowskiego Spółdzielców,
  • porady prawne związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości,
  • reprezentacja Spółdzielni na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz wszelkimi urzędami, zgodnie z KRS oraz innym indywidualnym nadanym upoważnieniem,
  • opracowywanie Statutu, uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych dla Spółdzielni,
  • projektowanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
  • windykacja należności,
  • przygotowanie pozwów o nakaz zapłaty i kierowanie egzekucji do Komornika Sądowego,
  • realizacja innych czynności prawnych wg zaistniałych potrzeb.
logoHouse Management

KONTAKT
ul. Makowa 16
05-552 Łazy
T: +48 608 488 066
E: biuro@hm.waw.pl